Drospirenone; Ethinyl Estradiol

Other Names: beyaz, drospirenone and ethinyl estradiol, "drospirenone, ethinyl estradiol and levomefolate calcium", loryna, melamisa, nikki, safyral, syeda, yaela, yasmin, yaz


49

Trials Registered


63

Trial Sponsorships


Drospirenone; Ethinyl Estradiol Sponsor Network